Březen 2008

Dospělost - stáří :psychosociální problematika ,význam a možnosti aktivizace u hospitalizovaných klientů

30. března 2008 v 1:22 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Dospělost
: dospělost je období nejvyšší zralosti (tvůrčí schopnosti,subjektivně se cítí dobře)
a) Období mladé (ranné) dospělosti
: od 20 do 30 let
1) Tělesné změny
: dotváření tkání,zatavuje se růst,zvyšuje se hmotnost kostí a činnost žláz s vnitřní sekreci
: koncem 30 roku dosahují všechny orgány zralosti
2) Vývoj čití a vnímání
: zlepšuje se vnímání
3) Vývoj paměti
: velmi výkonná,schopnost zapamatovat si
4) Vývoj myšlení
: zdokonaluje se vlivem narůstajících zkušeností,vzrůstá reálnost,kritičnost,samostatnost
myšlení
5) Vývoj citů
: obohacení o cit manželské příchylnosti,mateřská nebo otcovská láska,přátelství v práci
: cit mužského / ženského sebevědomí
: citová zralost se projevuje celkovým uklidněním,rovnováhou,umírněností
: žárlivost,závist,zklamání
6) Sociální vztahy
: uzavírání manželství,zakládání rodiny,nové vztahy v práci
b) Období střední dospělosti
: od 30-45 let
1) Tělesné změny
: přetrvává fyzická síla,šedivění vlasů,opotřebování chrupu,slábnutí svalu,vrásky …
2) Vývoj paměti
: zhoršuje se mechanická,slovně-logická paměť se zlepšuje
3) Vývoj myšlení
: využívá vědomostí,zkušeností,v pracovní činnosti dosahuje vrcholu
: koncem období se se myšlení začíná zpomalovat → kompenzuje se svědomitostí a
důkladností
4) Vývoj citů
: vyrovnanost
: kladné city → spokojenost v manželství,rodině,zaměstnání,dobré mezilidské vztahy
: negativní city → zklamání,zatrpklost,rozčarování (nespokojenost v rodině / zaměstnání)
: krize středního věku → myslí si že není zdatný,úspěšný jako dřív
: syndrom prázdného hnízda → odcházení a osamostatnění vlastních dětí
c) Období starší dospělosti
: 40 -60/64 let
: přechod mezi dospělostí a stářím
: trvá pracovní poměr - nejzodpovědnější úkoly a fce
1) Tělesné změny
: známky stárnutí,atrofie svalů,vysychání kůže,klimakterium,mění se sexuální pudy
2) Vývoj myšlení
: slábne,ztrácí rychlost,pružnost,vynalézavost,proces učení se zpomaluje
: uvažování je reálnější,objektivnější,hlubší,obohacené o životní zkušenosti
3) Vývoj citů
: nastává citové uklidnění / nedorozumění s dospělými dětmi,mezi manželi konflikty,úmrtí
partnera
: život muže a ženy je obohacen o city k vnoučatům,utužují se vztahy tří generací
: období životního dovršení,plnění životních úkolů
: pozor se obrací do minulosti - vzpomíná,hodnotí,nedělá velké plány

Stáří
: od 65 let do smrti
: průběh je individuální a nerovnoměrný
: gerontologie → zkoumá biologické zákonitosti stárnutí
: gerontopsychologie → zabývá se psychikou ve stáří
1) Tělesné změny
: atrofie a involuce orgánů,snížení hmotnosti
: vlasy šedivějí a vypadávají,pigmentové skvrny,kůže ztrácí pružnost,snížená výkonnost
: zhoršená fce orgánů,nervová soustava→zmenšení počtu buněk
2) Vývoj vnímání
: zhoršuje se - horší orientace v prostoru (klopýtnutí)nemají přesné informace
3) Vývoj paměti
: oslabuje se,hlavně mechanická,nevhodné učení se nazpaměť
: snadné zapomínání běžných věcí - jména,pojmy z nedávné doby
: vlivem zhoršené schopnosti zapamatovat si se zhoršuje adaptace - neradí mění své návyky,
prostředí …..
4) Vývoj myšlení
: duševní výkony jsou pomalejší,řešení problému je povrchní méně úspěšné - kompenzuje se
zkušeností,rozvážností,spolehlivostí,zodpovědností,trpělivostí a vytrvalostí
: v pozdím stáří ztrácí myšlení logiku,kritičnost,objektivitu
5) Vývoj řeči
: celkové zpomalení intelektovém aktivity se projevuje i ve zpomalení zjednodušení řeči
6) Vývoj citů
: zhoršuje se kontrola citového prožitku a jeho projevů
: staří lidé jsou citově labilnější,nestálejší a zranitelnější
: prožívají - obavy z nemoci,ze smrti,deprese z odchodu do důchodu
: jsou egocentričtí - nejsou schopni pochopit druhé lidi,soustřeďují se na sebe
: mění se pořadí lidských hodnot - největší hodnotu má zdraví,přátelství,láska
: moc,sláva a peníze zrací důležitost
7) Sociální vztahy
: zužují se vlive, postupujícího věku,nemoci,vlastností - podezíravost,pedanství
: nejdůležitější vztahy jsou k dětem,přátelům,příbuzným

Význam a možnosti aktivizace u hospitalizovaných klientů
význam:
: předcházíme imobilizačnímu syndromu
: rychlejší uzdravení a tím předchází zhoršení nemoci
: zamezujeme vzniku hospitalizmus,špatných nálad,spánkovým inverzím
možnosti:
: aktivně zapojit nemocného do léčebného a ošetřovatelského procesu
: zajistit mu kulturní vyžití (četba,TV)
: zajistit mu dostatek činnosti přes den - např nám může pomoci hlavně ženy se skládáním čtverců
: RHB

Adolescence - psychosociální problematika ,techniky sebepoznání a sebevýchovy. Inteligence a problematika měření IQ

30. března 2008 v 0:01 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Adolescence
: období od 15-16 do 19-21 let
: dokončuje se vývoj svaloviny,organismus se stává zdatnějším a odolnějším
1) Vývoj čití a vnímání
: zpomaluje se,nedochází ke změnám
2) Vývoj paměti
: celková vysoká intelektová úroveň,paměťové schopnosti na vrcholu
3) Vývoj představivosti a fantazie
: uklidňuje se ,ukázňuje se,stává se významnou tvořivou silou - literární,výtvarná,hudební díla
: denní snění ustupuje
4) Vývoj myšlení
: intelektoví aktivita je velká,osvojuje si nové poznatky,třídí,dochází k obecným závěrům
: rozvíjí se logicko-deduktivní myšlení,řeší abstraktní úkoly a problémy
: při osvojování nových poznatků je kritický,má vlastní názory
5) Vývoj citů
: dochází k postupnému uklidňování a vyrovnávání,citová labilita se postupně ztrácí
: citové dozrávání,cit lásky,estetické a morálně-politické cítění
6) Vývoj volních vlastní
: dovede si sám řídit vzdělávací proces
: překonává překážky,chce dokázat své schopnosti
7) Sociální vztahy
: probíhá zde velká touha po socializaci
: citová nezávislost na rodičích
: potřeba partnerství,sdružování se do skupin
: rozdíl názorů mezi generacemi
: erotické vztah → první láky,zklamání
: přijatelné sebevědomí - být úspěšný,pochvala od okolí
: volba povolání
8) Vývoj osobnosti
: uvědomělý vztah k sobě,sebeutváření,sebepoznání,sebevýchova
: má svůj vlastní ideál člk - snaží se mu přiblížit
9) Problémy
: volba povolání (rodiče někdy hrají negativní roli)
: s osamostatněním - mezigenerační problémy
: nemorálnost - společenské problémy vidí jako neřešitelné
Inteligence a problematika měření IQ
: IQ je vlastnost získaná
: nejvíce se vyvíjí v předškolním věku
: učit se ze zkušeností,přizpůsobit se,řešit nové problémy,orientovat se v nových situacích na
základě určování podstatných souvislostí a vztahů
: "MENSA" - 2% celkové populace s vysokým IQ (110 000 lidí,v ČR 1 500)
IQ testy
1) Binet
: měří se porozumění řeči,orientace v prostoru,paměť a logické myšlení
2) Stern
: IQ = MV / CHV
: MV → mentální věk
: CHV → chronický věk
Zastoupení v populaci
1. vysoký nadprůměr → 130 - 2-2,5%
2. nadprůměr → 120 - 6%
3. lehký nadprůměr → 110 - 16%
4. průměr → 100 - 50%
5. lehký podprůměr → 90 - 16%
6. podprůměr → 70-80 - 7%
7. mentální retardace → méně jak 70 - 3%
Sebevýchova
: jedinec se stává sám iniciátorem výchovy a realizátorem
: proces plánuje, uskutečňuje, vyhodnocuje
: účinná výchova by měla směřovat ke správné sebevýchově
: důležitým předpokladem úspěšné sebevýchovy je také rozvinutá schopnost autodiagnózy
: sebevýchova předpokládá schopnost jedince nAplánovat si svůj budoucí život
: společnost napomáhá při sebevýchově - příručky, návody, časopisy, autodidaktické příručky
: naučit se sebeovládání a rozhodování, vytrvat ve svém rozhodnutí
: ochota přijmout riziko ale pak přijmout i za své rozhodnutí odpovědnost
: naučit se dělat i to, co se nám nechce - otužovat se
: dokázat se vzdát něčeho příjemného, ale pro nás nevhodného
: nebýt přecitlivělí na kritiku
: zbavovat se zlozvyků
: hledat společnost, která tu vlastnost, které se chci zbavit, nemá a má to, čeho chci dosáhnout
Sebepoznání
: zjistit, co v našem chování může být zdrojem konfliktů
: vypozorovat své konfliktní vlastnosti a snažit se je ovládat (podrážděnost, mrzoutství,
puntičkářství, snaha ovládat druhé)
: zhodnocení průběhu každého dne
: zamyšlení se nad sebou, jak jsme se chovali
: společenské hry, kvízy
: zeptat se kamaráda, co bych měla změnit
: pozorování vlastních afektů
: lidé, kteří nás nemají rádi, dovedou dobře odhadnout naše pozitiva
: kdo nás má rád (ne zaslepeně), je naopak více citlivý na naše negativní stránky
: psát si deníček

Školní věk - psychosociální problematika. Postoj k nemoci u dětí. Možnosti vhodného zaměstnání v průběhu hospitalizace

29. března 2008 v 23:08 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Mladší školní věk
: od 1.třídy do 5.třídy
:zpomalený růst,nabývá na hmotnosti,více svaloviny,na konci období 1.známky pohl.dospívání
1) Vývoj čití a vnímání
: rozlišuje skutečnou velikost,vzdálenost,tvar,polohu
2) Vývoj paměti
: úmyslná,slovně-logická,zvětšuje se rozsah
3) Vývoj představivosti a fantazie
: představy → rozlišuje minulé od současného
: fantazie → převládá tvořivá a reprodukující,uplatnění ve výtvarném projevu
4) Vývoj myšlení
: chápe vztahy mezi jevy,vytváří si vlastní teorie,přechází k abstraktnímu myšlení
5) Vývoj řeči
: osvojuje si psanou formu,slovní zásoba se rozšiřuje vlivem četby
6) Vývoj citů
: dítě je citově vyrovnanější,ovládá své nálady,radostné ladění
: kladné city → sympatie a obdiv k vrstevníkům (obdivuje sportovní výkon)
: negativní city → strach z reálného nebezpečí (neúspěch,zkoušení,nemoc …)
: rozlišuje dovolené a zakázané
7) Vývoj volních procesů
: rozvíjí se vlivem záměrného učení,osvojování si školní discipliny
: malá houževnatost a vytrvalost je posilována motivací
8) Sociální vztahy
: k dospělým obdiv a autorita k učiteli,k vrstevníkům → spolupráce,soupeření
9) Motorika
: jemná motorika → samostatně se oblékne,obuje,zapne si knoflíky,rozvoj kresby
: hrubá motorika → tělesní síla,rychlejší pohyby,sportuje
10) Výchovné problémy
: s učením,chybí mravní základy
: neurotické projevy → tiky,noční pomočování,nevolnost,B hlavy a břicha …
: záměrné lži (výchova,snížené sebevědomí …)
: krádeže → motivované potřebou a touhou po dobrodružství
: vulgární řeč,neúcta ke starým lidem

Starší školní věk = puberta
: 6.-9.třída
: na konci 15.let je jedinec pohlavně zralý,růstová akcelerace (začíná dříve u dívek),rozvíjejí se
druhotné pohlavní znaky,hormonální změny
: zvýšená nemocnost ,malá odolnost vůči fyzickým a psychickým zátěžím
: neohrabané,nesouměrné a nemotorné pohyby
1) Vývoj čití a vnímání
: záměrné,plánovité,systematické → uplatňuje analýzu a syntézu
2) Vývoj paměti
: převažuje logická,odmítá biflování
3) Vývoj představivosti a fantazie
: denní snění - dobrodružné,erotické,plány do budoucna
4) Vývoj myšlení
: vývoj abstraktního myšlení,poznává,hodnotí,řeší problémy
: vyznačuje se uspěchaností a nedostatkem zkušeností
5) Vývoj řeči
: slovník se zdokonaluje,mluvnicky i stylisticky správně vlivem četby
6) Vývoj citů
: vlastnosti citů → intenzita,živost,pohyblivost,nestálost,bezpředmětnost,malé sebeovládání
: city velmi intenzivní až afekty
: přátelské vztahy jsou velmi intenzivní,hluboké,nezapomenutelné,nestálé
: estetické a mravní city se rozvíjí,utváří si hierarchii hodnot
7) Vývoj volních procesů
: nerozhodnost,impulzivnost,netrpělivost,nepromyšlenost
8) Sociální vztahy
: nedůvěřují a kritizují učitele a rodiče,časté konflikty s dospělými
: k vrstevníkům → snaží se jim vyrovnat,chce to co mají ostatní,názory skuiny jsou důležitější
než rodiny
: tvoří se smíšené party,1.sexuální zkušenosti
: utváří si svůj vlastní názor
9) Výchovné problémy
: drzost,vulgárnost,vandalství,návykové látky,hazardní hry,časné těhotenství
: záškoláctví,šikana,některé neurotické problémy
: příčina → chce se vyrovnat ostatním,nedostatek pozitivních činností,výchova,rodinné zázemí,
negativní vzory (PC),nevhodné chování dospělých

Postoj k nemoci u dětí
1) Účelový / nosofilní
: dítě svou nemoc bez výhrad přijímá, ochotně se vžívá do role nemohoucího, chce, aby maminka
pečovala jen a jen o ně
: dítěti uniká od řady obtížných požadavků doma nebo ve škole
: nemusí plnit žádné povinnosti, nemusí pomáhat doma uklízet, protože "je přece nemocné"
: dítě není vůbec motivováno aby se uzdravilo
2) Heroické
: dítě slovy / jednáním popírá,že by bylo nemocné, nedbá na snížené schopnosti a na omezení
: odmítá léčení, nechce dodržovat dietu, nechce užívat léky, nechce chodit na kontroly k lékaři
: chce být zdravé okamžitě a za zdravé se samo také prohlašuje
: u dětí v pubertě, pro které je chronická nemoc nepřijatelná před kamarády, spolužáky, nebo před
partou
3) Ambivaletní
: dítě si je na jedné straně vědomo příjemných výhod v době nemoci, na druhé straně odmítá
léčení, nechce snášet bolestivé zákroky a omezení, které z nemoci vyplývají
4) Normální
: dítě nechce zůstat nemocné a je schopné při léčení spolupracovat
: ochotné podstoupit vyšetření - ví že mu pomůže
: takový postoj k nemoci ovlivňuje kladně i prožívání nemoci - rychlého uzdravování se

Možnosti vhodného zaměstnání v průběhu hospitalizace
: školní děti chodí v průběhu hospitalizace do "školy"
: četba,PC,TV
: výtvarné činnosti,zaměstnávání ve smyslu příprava divadlo pře nejmenší …
: můžeme jim například ukázat jak se skládají čtverce a oni nám pomůžou je tvořit

Předškolní věk - psychosociální problematika,školní zralost,vhodné zaměstnání hospitalizovaných dětí. Bolest u dětí,monitoring,prevence a psychologické možnosti zvládání bolesti

29. března 2008 v 22:09 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Předškolní věk
: od 3 let až do vstupu na základní školu
: velmi rychle vyroste,mění se chrup
1) Vývoj čití a vnímání
: rozlišuje základní barvy a jejich odstíny,určí velikost přemětu,vrůstá sluchová citlivost
: předměty vnímá jako celek,potíže s vnímáním času a množství,minulý a budoucí do 4-5let není
: orientace v budoucnosti → Kolikrát se ještě vyspím?
: v minulosti podle silných citových zážitků
2) Vývoj paměti
: převážně konkrétní a obrazná,citově podbarvená,převládá mechanická,rozvíjí se slovně-logická,
změrná kolem 5.roku
3) Vývoj představivosti a fantazie
: představy → početnější,rozsáhlejší (vypráví děj pohádky a dotváří je)
: fantazie →těžko odlišit od představ,uplatnění při hře,naslouchání pohádek,při myšlení …
4) Vývoj myšlení
: konkrétně-názorné,myslí v činnosti,při řešení problému,při hře
: s vývojem pojmů se rozvíjí abstraktní myšlení
: 4-5 letech uspořádává vědomosti a zkušenosti do určitých pojmových skupin
: uzná podstatné znaky předmětů a jevů,zajímá se příčinu,účel,původ …
5) Vývoj řeči
: používá různé druhy slov,předložky a spojky
: koncem období se umí srozumitelně,souvisle a správně vyjadřovat,slovní zásoba 3 5000 slov
6) Vývoj citů
: sociální city → láska k rodičům,sympatie,antipatie,sebecit,egocentrismus
: intelektuální city → při poznávání něčeho nového
: mravní cítění → uspokojení pochvalou,nepříjemné pokárání,pocit viny
: pro rozvoj vyšších citů je důležitý vzor dospělého,výchovné působení
: průběh citů → bouřlivý,okolo 4-5 roku je začíná ovládat
7) Vývoj volních vlastností
: souvisí s rozumovou úrovní a utvářením sebevědomí
: projevuje se při hře - volba cíle,prostředků k dosažení
: v jednání → uvědomuje si co má dělat,ale nejedná tak
: nemá rozvinuté volní vlastnosti → sebeovládání,vytrvalost,cílevědomost
8) Sociální vztahy
: kontakt s dospělými a vrstevníky,rád si hraje s dospělými
: v 1.třídě vytváří náhodné skupiny,osvojuje si návyky lidského chování (děkuji,prosím …)
9) Motorika
: hrubá motorika → dokonalejší a koordinovanější pohyby,zvládá složité dovednosti
: jemná motorika → jí příborem,po 4.roce se vyhrazuje dominance jedné ruky,navléká malé
korálky,stříhá,lepí
Školní zralost
: jedná se o to zda je dítě schopné vstupu do ZŠ
Fyzická zralost
: zda je dítě dostatečně vyvinuté,jestli je dokončena osifikace,fyzická statnost (váha,udržení tašky)
: aby vydržel nápor → souvisí s psychikou
Psychická zralost
: jestli má dítě dostatečně vyvinutou CNS ,pozornost,záměrné učení aby se mohlo učit)
Sociální zralost
: spolupráce,oddálení potřeb,osamostatnění,vycházení s kolektivem,chování ve třídě
Test školní zralosti - Kern-Jiráskův test
: 1.část → kreslení
: 2.část → verbální dovednosti (20 otázek) - barvy,co je to? …
Vhodné zaměstnání hospitalizovaných dětí
: kreslení,vystřihování,tvoření
: čtení pohádek,maňáskové divadlo
: společné hraní děti v dětském koutku
: zaměstnávání která nám dále budou rozvíjet schopnosti dítěte
Bolest u dětí
: u dítěte funguje paměť na principu znovupoznání -dostane-li se do situace podobné té, v níž již
jednou či opakovaně bolest zažilo, ví, že jej čeká něco nepříjemného a podle toho reaguje
Diagnostika
: dítěte může bolest pociťovat v každém věku
: vhodné používat jednoduché hodnotící škály - barevné škály,smajlíci, k lokalizaci používáme
panáčka
: změna chování dítěte
: dítě kolem 3-5 věku je schopno už popsat bolest
: změny fyziologických funkcí, zvýšení arteriálního tlaku, změny v prokrvení kůže, zvýšené pocení
Monitoring
: bolest u dětí monitorujeme pozorováním dítěte
: sestra objektivně zhodnotí stav dítěte - provede záznam do dokumentace
1) Novorozenci a kojenci
: prožívaní bolesti pláčem a neverbálním projevem
: při hodnocení se soustředíme na kritéria:
: gesta - pohyby rukou, nohou, trupu
: mimika - novorozenec prožívající bolest má typický výraz v obličeji
: vokalizace - charakter, intenzita a délka pláče
2) Starší děti
: změny fyziologických funkcí, chování dítěte a vlastní verbální vyjádření
Prevence
: např podání sacharózy (25% hroznový cukr rozpuštěný ve vodě) → vyvolá příjemné pocity,dítě je
klidnější
Psychologické prostředky
: vytvoření vhodného terapeutického prostředí
: svalová relaxace,modelování a hra,arteterapie,hypnoza,RHB,

Kojenecké - batolecí období psychosociální vývoj,vhodné hry pro rozvíjení schopností. Vývoj a význam dětské kresby jako diagnostické metody

29. března 2008 v 21:07 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Kojenecké období
: období od 28 dne do 1 roku
: rozvíjí se hrubá motorika -pohyby , a jemná motorika - dotyky a poznávání předmětů
1) Vývoj čití a vnímání
: 4 týdny → zrakové a sluchové soustředění (zahledí se,zastaví pohyb rukou)
: 3 m → sleduje předmět,osobu zrakem i hlavou v rozsahu 180 stupňů
: vkládá předměty do úst
: 4.-5. m → lokalizuje zdroj zvuku
: 7.-8. m → vnímá lovo,ton řeči,rytmus,ohmatává předměty rukama
: 9 m → prostorové vnímání
2) Vývoj paměti
: získává zkušenosti se sebou samým a se světem,umožnit manipulaci s předměty a opakování
činností
3) Vývoj myšlení
: základy předřečového myšlení
: vědomí trvalosti předmětu - 8 m → uvědomuje si že svět a věci kolem existují
: řeší elementární problémy → uvést do pohybu hračku,vydá zvuk
4) Vývoj řeči
: stadium předřečových projevů - 6.měsíc
: stadium porozumění slov - 6-.12.měsíc
: stadium tvoření slov - od 12.měsíce
: prvním řečovým projevem je křik
: 6.týdnů → brouká ,6.měsíc → žvatlá
: koncem 1.roku → první smysluplné slovo
5) Vývoj citů
: prvním projevem emocí je stav celkového vzrušení
: kladné emoce → radost,spokojenost,dobrá nálada
: záporné emoce → strach,hněv,žárlivost
6) Vývoj volních vlastností
: dovede si stanovit nějaký cíl a hledá vhodný prostředek jak ho dosáhnout (stáhnout ubrus aby
dosáhlo na hračku) - 8-12.měsíc
7) Vývoj sociálních vztahů
: 3.m → primární sociální vztahy → pozitivní reakce na jakoukoliv lidskou tvář
: 6.m → sekundární soc.vztahy → reakce na známe a neznámé osoby,projevy lítosti
: 9.m → terciální soc.vztahy → výrazně upřednostňuje matku
: separační úzkost → negativní intenzivní reakce na nepřítomnost pečující osoby (matka)
8) Motorika
: 3.m → opírá se o předloktí,udrží hlavičku,,udrží hlavičku i v sedě
: 6.m → převrací se z bříška na záda,přenáší váhu z nohy na nohu,dlaňový úchop,mléčný chrup
: 9.m → leze,samostatně se postaví,drží hračku,úchop opozice palce,chápe hru
Vhodné hry
: funkční → hra s vlastním tělem cucání palce …
: manipulační → manipulace s předměty - umožnit mu hrát si s nimi,poznávat jejich fce
: konstruktivní → něco staví,vyrábí rozvoj myšlení
: receptivní → rozvoj fantazie - prohlížení obrázků,vyprávěné pohádek ….

Batolecí období
: mladší batole - od 1-2 let
: starší batole - od 2-3 let
1) Vývoj čití a vnímání
: rozlišuje základní barvy a tvary,rytmus a melodii /základ v rytmických útvarech - zpěv …)
2) Vývoj paměti
: citovost,obraznost(konkrétní jevy),bezděčnost
: mechanické zapamatování,vybavení → znovupoznání
: o minulosti nemá jasné představy,nesprávně používá časové pojmy
3) Vývoj představivosti a fantazie
: vzpomínkové,oživuje věci → personifikace,dotváří a doplňuje své vjemy
4) Vývoj myšlení
: konkrétnost - chápe vztahy mezi konkrétními věcmi a jevy,které vnímá → účelně používá věci
: předřečové myšlení → ještě si neosvojilo pojmy
: symbolické myšlení (po 2.roce) → souvisí s rozvojem řeči → 1.ptací období CO?,KDO?
: ve 3letech začíná chápat znaky
: 2.ptací období - ve 3letech - PROČ?,JAK?
5) Vývoj řeči
: stadium jednoslovné řeči → 20-30 slov,vyjadřuje předmět,osobu,přání,myšlenku,situaci …
: stadium bez gramatické stavby → po 18.měsích
: gramatické období → ohýbání slov,rozkazovací,tázací věty,dohovoří se s okolím - na 3letech
6) Vývoj citů
: spojeno s prostředím kde vyrůstá
: kladné city →sympatie,přítulnost,radostná nálada,soucit
: záporné city → hněv (reakce na omezení aktivit),stud,ostych,strach (strach naučený,ze silných
podnětů)
: vlastnosti citů → velká ovlivnitelnost,krátké trvání,rychlé střídání,bouřlivý průběh - afekty
7) Vývoj sociálních vztahů
: separační syndrom → protest → zoufalství → odpoutání se od matky
: vztahy k vrstevníkům → vzájemné pozorování,hra vedle sebe,krátká spoluúčast končí spore,
: ke konci 3.roku → období vzdoru - → uvědomění sebe sama → JÁ
8) Motorika
: hrubá motorika→ bezpečně chodí po terénu,po schodech,stojí na špičkách,běhá,jízda na tříkolce
: jemná motorika → pije z hrnečku,učí se jíst lžící,obléká se,čištění zubů,otevře si krabičku,
navléká větší korále,postaví komín z kostek,čmárá - nerespektuje papír
Vhodné hry
: manipulační → manipulace s předměty - umožnit mu hrát si s nimi,poznávat jejich fce
: konstruktivní → něco staví,vyrábí rozvoj myšlení,postaví sněhuláka,zmačká papír
: receptivní → rozvoj fantazie - prohlížení obrázků,vyprávěné pohádek,poslech hudby ….
: napodobivé → napodobuje činnosti dospělých
: pohybové a hudebně pohybové
: didaktické → rozvíjí schopnosti dítěte (poznání barev,obrázky se zvířátky …)

Vývoj dětské kresby
a) Stadium bezobsažného čmárání
: 12-18 měsíc
: kresba se ničemu nepodobá,čáry vedeny v mírném půlkruhu ze strany na stranu
b) Obsažné čmárání
: 18-24 měsíců,motivujeme slovem,obrázkem,pohybem
: kresba se ničemu nepodobá,dítě dává kresbě dodatečně význam
: čáry,bodky,svislé čárky,obohacujeme výtvarný materiál
c) Znakové kresby
: 24-36 měsíc
: kresba ztvárňuje charakteristický rys objektu,kresba hlavonožce,později nahradí trup oblečením
d) Lineární náčrt
: kolem 4.roku
: fantazie splývá s realitou,kresli nejen to co vidí ale i představy,zdůraznění a vypuštění některých
prvků reality,znázorňuje pouze ty,které jsou pro něj důležité,hlavní a zajímavé
: postavy se nepřekrývají,nezvládá perspektivu,rentgenové obrázky,personifikace
e) Realistická kresba
: 5-6.letech
: velký smysl pro detail
f) Naturalistická kresba
: po 10 roce
: kreslí to,jak se mu předmět jeví,perspektiva,stínování,pohyb

Dětská kresba jako diagnostická metoda
: testování inteligence,zkoumání afektivity dítěte
: některé prvky v kresbě nám poukazují na osobnost dítěte, na jeho emoce,chování,vztah k rodině...
: např. DŮM → uprostřed,otevřená okna,několik dveří → přívětivé,živé a otevřené dítě
: např: dítě s enurézou často kreslí vodu a motiv hasiče jak hasí požár
: např. slunce poukazuje na otce a vztahu k němu - červené/černé slunce - strach z otce
: test stromu zjišťuje chování v neznámém prostředí,neuspokojené potřeby …
: kresba (test) rodiny - poukáže na vztahy v rodině,

Prožívání bolesti ,strachu a úzkosti. Reakce nemocného. Možnosti ovlivnění psychologickými prostředky. Psychologická problematika dlouhodobě nemocných a umírajících klientů

29. března 2008 v 19:50 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Strach
: silná negativní emocionální reakce z určité známé zkutečnosti,kterou člk vnímá jako
nebezpečnou
Projevy strachu
a) subjektivní
: nevolnost,B břicha,nauzea,stahování žaludku,palpitace,stažení hrdla ..
b) objektivní
: třes,bledost,pocení,sucho v ústech,zrychlené povrchové dýchání,zvýšený TK,zrudnutí, rozšířené
zornice,snížená motorika
c) chování
: agresivita,nervozita,neklid,únik
: člk který má strach může podepsat reverz,vymlouvat se,oddalovat situace,únik do nereálného
světa,únik do nemoci
Význam strachu
a) pozitivní
: motivuje nás,mobilizuje k lepší práci,chrání nás před dalším poškození na zdraví
b) negativní
: zpomalení léčby (velký strach),výpadek paměti,vyhýbání se situacím nepozornost,uzavřenost,
nesoustředěnost,ovlivňuje paměť a pozornost
Úzkost
: člk nemá přesnou představu o tom čeho se bojí,obava před něčím neurčitým,pocit ohožení,tísně
: příčinu nemocný nedokáže určit
: účelná úzkost→varuje nás před nadměrným rizikem,může mobilizovat síli
Projevy
: člk je nerozhodný,stydí se,má pocit že není dost dobrý ,nesoustředěnost…
: silná úzkost může zabránit dobrému výkonu činnosti
: úzkostný nemocný bývá lítostivý,labilní,nejistý,podrážděny,bezradný,špatně spí …
Rozdíl mezi úzkostí a strachem
: strach je intenzivnější,po odeznění pomine
: úzkost je méně intenzivní,ale trvá déle: úzkost a strach se můžou navzájem propojovat
Prevence strachu a úzkosti
: naše jednání a chování by mělo vést k odstranění strachu,úzkosti a nejistoty
: informovanost,jasná a srozumitelná komunikace
: informace přiměřené věku,kontrola porozumění informací
: zajistit přítomnost nejbližších lidí
: odvádění pozornosti jinam,empatický přístup
: naučit se ovládat strach a úzkost pomocí relaxace,umět čelist tomu čeho se bojíme
Bolest
: informuje nás o aktuálním stavu organismu,varuje nás,že není něco v pořádku
: dolorometrie → způsob měření bolesti
Význam
: v mnoha případech je zejména na počátku onemocnění účelná
: stává se varovným signálem poškození nebo ohrožení organismu
: informuje nemocného i lékaře, který orgán je postižen
: utužuje vztahy
: sociální význam → mění se komunikace,urychluje se sociální proces zralosti
: psychický význam → motivace,změna hierarchie hodnot
Vnímání bolesti
: rozdíly prožívání bolesti jsou velké,jsou ovlivňovány genetickou výbavou,rysy osobnosti
nemocného i prostředím,ze kterého nemocný pochází
: každý člk má jiný práh bolesti → různé reakce lidí na stejnou bolestivého
: síla prožívání bolesti vždy neodpovídá rozsahu bolesti,protože některé části těla jsou citlivější na
poranění vice než jiné
: bolest je silněji prožívána při únavě,vyčerpání pacienta
: prožívání bolesti je ovlivněno zkušenostmi pacienta s bolestí
: citlivější na prožívání bolesti jsou úzkostliví lidé,ženy při menstruaci,v těhotenství,v klimakteriu
: méně citliví k bolesti bývají depresivní nemocní
: prožívání bolesti a hodnocení její síly je vždycky subjektivní,bolest nejde objektivně potvrdit ani
vyloučit
: vnímání bolesti je dáno typem osobnosti i tím,jak je člk navyklý bolest potlačovat nebo silně
prožívat
Faktory zvyšující bolest
: strach,vyčerpání,úzkost,přecitlivělost,věk,pohlaví,příslušnost k etnické skupině ...
Možnosti ovlivnění bolesti psychologickými prostředky
: odvrátit pozornost od bolesti jinam (hlavně při proceduální B)
: převádění bolesti (při vrtání zubů se zarýváme nehtem do kůže)
: sugesce (vsugerujeme si že bolest nemáme),hypnóza,placebo efekt,relaxace,hluboké dýchání
: pacientova spolupráce na výkonu,slíbení odměny
: imaginace (přenesení se v představách do něčeho pěkného),arteterapie
: empatie - schopnost vžít se do pocitů nemocného, pochopit jeho problémy
: haptický kontakt - podání ruky, pohlazení ,tím sdělujeme, že jsme mu nablízku
: sugestivní působení - přesvědčování nemocného, že o bolesti víme
: posilování vlastní aktivity - povzbuzování nemocného ze strany zdravotníků
: ochota vyslechnout - nem. se potřebuje někomu svěřit,ze strany lékaře a sestry
: akceptace - přijetí nemocného jako sobě rovného, aktivně se podílí na uzdravovacím procesu
: terapie hrou (necháme dítě pohrát ap ak provedeme vlastní výkon),rodinná terapie
Psychologická problematika dlouhodobě nemocných a umírajících klientů
: lidé mají ze smrti strach,smrt je veliká nejistota (co bude po smrti,jak a kdy přijde? …)
: insitucionalizace → smrt v nemocnici,domově důchodců,hospicu (rodina se bojí smrti svého
blízkého,proto se obrací na tato zařízení,nebo se o nemocného nedokáží postarat)
: tabuizace smrti → snažení vytěsnit smrt ze života,nemluvit o ní,zapomínat na ni
Prožitky nemocných
. strach,nespravedlnost,samota,nutnost napravit hříchy
: víra v nadpřirozenou pomoc
: vztek,zlost,netečnost,prožívání posledních dní na plno,pocity méněcennosti
Prožitky blízkých
: pocit blízkosti zemřelého,strach ze smrti,tušení smrti
: pocit bezmoci,vzteku,zbabělosti,nemohoucnosti
Fáze vyrovnávání se se smrtí
a) Negace
: šok,popírání
: nemocný → Ne já ne,to není možné.,To je určitě omyl.
: sestra → navázat kontakt a získat důvěru,mít trpělivost,neurážet se
b) Agrese
: vzpoura,hněv
: nemocný → Proč zrovna já?,zlost na zdravotníky,zlost na zdravé lidi
: sestra → dovolit odreagování,nepohoršovat se,nechat ho vyvztekat,neodporovat,uchovat
nadhled nad situací,empatie
c) Smlouvání
: vyjednávání s osudem,se životem,nemocný hledá zázračné léky,léčitele,diety,je ochoten zaplatit
cokoliv
: sestra → trpělivost,podpora,ale pozor na podvodníky
d) Deprese
: smutek z utrpení ztráty,z hrozící ztráty,zúčtování,strach o zajištění rodiny
: sestra → naslouchat,pomoci nemocnému urovnat vztahy,pomoci hledat řešení
e) Smíření
: vyrovnání se smrtí,pokora,čas loučení
: sestra → mlčenlivá přítomnost,držet nemocného za ruku,utřít slzu,rodina možná potřebuj
pomoc víc než pacient
Podpora umírajících
: respektovat jejich přání,nedávat jim falešné naděje,nevyhýbat se kontaktu s nimi,umožnit jim
kdykoliv návštěvy,uspokojovat jejich potřeby,mít na ně dostatek času,pomoci jím vše zařídit

Psychologický přístup k lidem s tělesným,smyslovým a mentálním postižením. Využití canisterapie v péči o nemocné a handicapované

29. března 2008 v 14:05 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Psychologický přístup k mentálně postiženým
: chovat se trpělivě,názorně,mluvit pomalu a srozumitelně,volit slova vhodná ke stupni postižení,
nepoužívat cizí slova
: používat zpětnou vazbu,udělat si dostatek času,jednat s nimi rovnocenně,přistupovat k nim jako k
vývojově mladším,chválit je,zařazovat je do společnosti
: vyzvedávat jejich schopnosti,nepodceňovat jejich pocity,zabraňovat jejich využívání a nadávání
: používat neverbální komunikaci,podpora jejich vzdělávání,uspokojovat jejich potřeby
: zajistit správné citové a tělesné kontakty,stručné vedení rozhovoru,jednoznačné kladení otázek
: používání hovorových termínů,respektovat jeho osobnost,stručné a jasné předávání pokynů
: klidná komunikace s postiženým,neodporovat mu v nepodstatných věcech,nevyhrocovat situace
: při nemožnosti vyhovění požadavku odvádět pozornost k manuálním činnostem
: nekomentovat naivní,směšné,infantilní chování postiženého,mít pro něj pochopení
Psychologický přístup k tělesné postiženým
1) Vrozené defekty
: většinou dochází nejen k tělesnému ale i k mentálnímu postižením
2) Získané defekty
: změny závisí na tom,ve kterém věku k postižení došlo
: rané dítě → stejně jako dítě s vrozenou vadou
: dítě na konci školní dochází → snížené riziko mentálního zaostání
: starší lidé → lépe se vyrovnávají s motorickým postižením
: staří lidé → špatně se vyrovnávají se ztrátou motoriky
: zaměstnávat tyto klienty,zajistit mu kontakty,učit je soběstačnosti,podpora sebevědomí,umožnit
samostatný život,seberealizace
: společnost by měla umožnit integraci těmto lidem a vytvořit jim podmínky
: nelitovat postiženého,nezírat na jeho postižení …
Psychologický přístup ke smyslově postiženým
1) Zrakově postižení
: vrozené → stěžují vývoj psychiky a inteligence osobnosti,snížená schopnost učit se
: získané → nemocný si musí zvyknou na NŽS,potřebuje pomoc,jsou podezíraví
: nevidomí jsou zcela normální lidé ap roto se vyvarujte projevům soucitu
: jednej vždy s nevidomým, i když má sebou doprovod
: na začátku kontaktu s nevidomým oslovte pacienta jménem,aby bylo jasné,že mluvíte k němu a
představte se jménem a pracovním zařazením
: popisujte co a jak děláte
: vytvořte přijatelné akustické prostředí,odstraňte zdroje rušení a šumů
: nehýbejte nevidomému s věcmi
: nepohybujte se tiše po pokoji - dávejte o sobě srozumitelně vědět
: snažte se zabránit zranění nevidomých
: nabídnout postiženému pomůcky
: zajistíme mu kulturní vyžití,nemít zábrany o hendikepu mluvit
2) Sluchově postižení
: způsobují opoždění nebo chybění řeči → myšlení je primitivnější,omezené sociální kontakty
: vrozené → jsou ve zvláštní péči foniatra,logopeda,psychologa,znaková řeč,omezený vývoj
myšlení
: nemocného vhodně upozorníme že na něj mluvíme,upoutáme jeho pozornost směrem k našemu
obličeji (často umějí odezírat)
: při hovoru vyrušíme všechny další zdroje hluku
: u nedoslýchavých dodržujeme mezi sebou maximální vzdálenost 1m,aby byli schopni částečně
vnímat i sluchem
: u těžce sluchově postižené je pro odezírání max hranice 4m
: mluvíme tak,aby nám bylo neustále vidět na ústa,ústa přiměřeně otevíráme a artikulujeme
: mluvíme pomalu,stručně,bez zdrobnělin,s využitím obvyklé neverbální komunikace
: trpělivě se snažíme porozumět řeči nemocného → nebývá vždy dobře srozumitelná → při
neporozumění požádáme o zopakování,nebudeme projevovat nervozitu a spěch
: po určité době (15-+20 m in) uděláme přestávku
: je-li komunikace s postiženým obtížná → zajistíme někoho z rodiny nebo tlumočníka zrakové
řeči
: umět se vcítit do situace takto postiženého

Využití canisterapie v péči o nemocné a handicapované
: terapie,která využívá pozitivního působení pa na zdraví člověka
: klade se důraz na řešení psychologických,citových a sociálně-integračních problémů
Využiti
: handicapovaní,staří nemocní lidé
: v logopedii,psychicky nemocní lidé,psychomotorická onemocnění
Role psa
: slouží jako nástroj terapie
: reguluje lidské chování,podporuje emoce
: kamarád,ochránce,vychovatel
: nástroj socializace a motivem pro co žít
Cíle canisterapie
1) Rozvoj citových schopností
: uspokojení potřeby něžnosti (hlazení psa,mazlení se sním)
: umět se postarat o pejska ,vzájemná komunikace
: snížení nesmělosti a uzavřenosti,podpořit spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám
: odbourání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od potíží
: komunikace a chování v kolektivu
2) Rozvoj rozumových schopností
: cílené hry a plnění úkolů vede ke zvýšení doby soustředění se na danou činnost
: rozvíjí se pozorovací schopnosti a správné návyky chování se ke zvířatům a lidem
: rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti se zlepšují
: nácvik sebeovládání (situace kdy se pes nesmí rušit - např.krmení psa)
: u autistů hraje pes roli prostředníka v komunikaci s lidmi
3) Rozvoj pohybových schopností
: zvyšuje se motivace k pohybu,pohybové schopnosti
: rozvíjí se hrubá a jemná motorika
: relaxace (uvolnění svalstva)

Motivace.Potřeby jako motivační činitel,druhy, hierarchie,frustrace,deprivace.Potřeby nemocných

29. března 2008 v 12:57 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Motivace
: vyjadřuje soubor všech zkušeností,které podporují nebo tlumí jedince,aby něco konal či nekonal
1) Vnější činitelé motivace
a) pobídky
: např.zboží ve výloze,fotografie,létáčky - psané pobídky
: slovní pobídky doplněné mimikou a gesty - vyslovení požadavků,příkaz,žádost,prosba,slib,
vyhrožování - můžou být vyjádřeny jedincem nebo skupinou
b) cíle (perspektivy)
: blízké cíle - např. příprava pěkného večera,dosažení dobré známky při zkoušení
: střední cíle - např: příprava letního tábora,úspěšné dokončení studia
: vzdálené cíle - založit rodinu,stát se babičkou …
2) Vnitřní činitelé motivace
a) potřeby
b) návyky
: zdravá výživa,kouření,alkohol,návyk se chovat k lidem ohleduplně
c) zájmy
: zaměřenost člověka na nějaký předmět či jev (náš koníček,naše záliba)
: zájem o sport,techniku,učení,o povolání …
d) postoje
: např.kladný nebo záporný vztah k alkoholu,práci
e) citové vztahy
: např.:k blízkým lidem,dětem...
f) hodnotové orientace
: žebříček hodnot
Potřeba
: vnitřní motiv člověka
: pocit nedostatku nebo nadbytku pro člověka důležitého
: nižší potřeby =biologické
: vyšší potřeby =sociální
Biologické potřeby
: spánek,vylučování,rozmnožování,potrava
Psychické potřeby
. potřeba estetická (vnímání krásy),sebeuplatnění,sebeúcta …
Sociální potřeby
: kontakt druhými,být kladně hodnocen,potřeba spolupracovat,soutěžit,komunikovat ...
Motivuje nás k
: jednání vyhledat životní podmínky (strava)
: jednání se nepříznivé podmínce vyhnout
Maslovowa hierarchie hodnot
1) Fyziologické potřeby
2) Potřeba bezpečí a jistoty
: potřeba materiálního zabezpečení,kontakt s druhými lidmi
3) Potřeba lásky a sounáležitosti
: potřeba být milován a milovat
4) Potřeb sebeúcty a ocenění
5) Potřeba seberealizace
Frustrace
: stav neuspokojené potřeby,nelibosti
: překážka, která brání vyřešit problém může být jak v okolním prostředí, tak uvnitř frustrovaného
: frustrační tolerance → míra odolnosti jedince vůči frustraci
: pokud frustrace trvá delší dobu → deprivace
: existenciální frustraci ztráta smyslu života,frustruje nás úplně všechno → psycholog / psychiatr
Možné reakce na frustraci: (neřeší problém ale, vyřeší psychoterapeut!)
a) útěk do fantazie - stranění reálu
b) agrese - přímá - věci s tím související
- nepřímá - věci s tím nesouvisející(zvíře, vandalismus, spolužák)
- autoagrese
c) apatie, rezignace - ztráta zájmu o cokoli
d) regrese - vrací se do dětství (cucání palce, pomočování se)
e) projekce - promítání viny na druhých (učitel si na mě zasedl)
f) potlačení, chybný výkon - zapomínání, přeřeknutí, popletení
Deprivace
: označuje nedostatečné uspokojení důležité potřeby
: dlouhodobý stav nelibosti
Biologická deprivace
: dostatečného příjmu tekutin, vitamínů, tepla, hygieny, zdravotnické péče, nedostupností léků. : : : : dlouhodobé prožívání biologické deprivace má vysoce negativní důsledky pro lidský organismus : : může vést nejen k negativnímu úbytku zdraví, tělesného a duševního (psychického), ke špatnému
fungování mozku a vnitřních orgánů a k chorobnému potlačování volního jednání (vlivem deprese,
studu
Motorická deprivace
: nemožnost pohybu,činnosti
: dochází k prudkému zhoršování motorické inteligence a klesá umění motorického chování
Senzorická deprivace
: nedostatek smyslových podnětů/zážitků
: vlivem jednotvárných smyslových zážitků klesá lidská inteligence, ztrácí obrazotvornost a
představivost, dochází k celkové devastaci vnímání a uchopování prožitků
Sociální deprivace
: ztráta kontaktů s blízkými, ztráta zaměstnání, ztráta bydliště,ztráta zaměstnání,narušení rodinné
vazby
Citová deprivace
: neuspokojená potřeba dotyku, přátelství, lásky a jistoty
Psychická deprivace
: duševní stav vzniklý následkem takových životních situací, kde není dána příležitost uspokojovat
některé základní psychické potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu
Potřeby nemocných
: přijímat potravu,pravidelně se vyprazdňovat,hygiena,vhodné ovzduší + ovládat dýchání
: potřebují laskavost a důvěru
: pohodlně ležet v čitém lůžku,být čistý,upravený,mít vše k osobní hygieně,spánek
: být chráněn před nákazou,být zbaven bolesti
: být informován o svém stavu nemoci
: potřeba důkladného a šetřeného ošetření
: potřeba kontaktu a komunikace s rodinou ..

.....:o)

27. března 2008 v 19:48 | P.B.
Pokud by vám tu něco chybělo..ráda to doplním..tedy pokud k tomu seženu materiály :o))
Jinak jestli máte nějaké připomínky...pište:o))

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

24. března 2008 v 10:09 | P.B. |  Infektologie
INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
: infekční oddělení zajišťuje speciální diagnostiku,provádí odbornou terapii,včetně očkování,
zajišťuje izolaci nemocných,posuzuje zdravotní způsobilost a dočasnou PN osob s infekčním
onemocněním (karanténa)
: poskytuje konziliární službu
: nabízí vyšetření před vycestováním do ciziny (tropy a subtropy) + očkování
: po prodělané infekční chorobě jsou nemocní sledování v odborných poradnách pro stavy po
infekčních onemocněních CNS,žloutenkách a dalších onemocnění
: na některých odděleních e zařízeno AIDS centrum
Organizace oboru
1) Ambulance
2) Lůžka
: oddělení musí být umístěno samostatné budově (nejlépe uprostřed zahrady),má mít vlastní vchod
: moderní budovy mají ochozy → vizuální kontakt s nemocným
: na oddělení jsou přijímány dospělí ale i děti
: OJ je rozdělená tak,že jsou pokoje členěné podle jednotlivých onemocnění a zároveň podle
pohlaví
: pokoje mají být slunné,dobře větratelné s vlastním hygienickým zařízením,zařízení pokoje je
jednoduché a účelné → snadná dezinfekce
: každé OJ má svojí dezinfekční komoru
Specifika oddělení
: pobyt nemocného na oddělení se řídí nejen jeho zdravotním stavem ale i nakažlivostí jejich
choroby (někteří klienti musí být hospitalizováni tak dlouho dokud nepřestanou vylučovat
choroboplodné zárodky)
: oddělení vede primář s atestací v tomto oboru
. střední a pomocný zdr. pracovníci jsou pro svou práci odborně proškoleni a popřípadě očkováni
1) Příjem nemocných
: na každé jednotce je sanitární filtr - (prochází jím každý přijímaný i propuštěný) - dále pak
zevní část - vyšetřovna - vnitřní část - koupelna
: sestra odebere nemocnému šaty,prádlo a všechny předměty,které si nemocný chce po propuštění
vzít domů → vše sepíše,vloží do vaku a odešle na dezinfekci,po dezinfikování jsou šaty uloženy
v šatně
: pacient si musí vzít na pokoj jen základní věci denní potřeby → po propuštění se tyto věci
znehodnotí (spálí se)
: nemocný je seznámen s nemocničním domácím řádem,právy pacienta,léčebným režimem a s
opatřeními platnými pro infekční oddělení
: po přijetí každého nemocného se přijímací místnost vydezinfikuje
2) Podávání léků
: léky připravuje sestry dle ordinace lékaře
: dodržuje všechna opatření proti přenosu původce infekce
: zná účinky léků,sér a jejich vedlejší účinky → při alergické reakci informuje lékaře
3) Podávání stravy
: strav u většiny infekčně nemocných má být energicky hodnotná,bohatá na vitamíny a lehce
stravitelná
: některá onemocnění vyžadují zvláštní dietní postupy (infekční mononukleóza,infekční hepatitis
: zajišťujeme dostatek tekutin (enterálně/parenterálně)
: před prací s potravinami si řádně omyjeme ruce
: všechno použité nádobí a příbory se dezinfikují
4) Odběr a odesílání materiálu k vyšetření
: při odběru dáváme pozor na to abychom se nekontaminovali
: používáme ústenku a gumové rukavice
: všechny pomůcky,které nejsou jednorázové po odběru řádně odezinfikujeme
: nádoby s materiálem zajistíme proti poškození
: pokud materiál odesíláme poštou označíme ho → INFEKČNÍ MATERIÁL
5) Opatření proti přenosu původce infekce,ochrana a bezpečnost při práci
: veškeré odpadní vody jsou dezinfikovány chlorovacím zařízením
: na oddělení nesmí návštěvy (pokud má oddělení ochoty tak může)
: nemocní jsou oddělení od zdravých a déle pak od sebe navzájem,podle typu onemocnění
: sestry si při vstupu na každý pokoj obléká ochranný plášť,ústenku,čepici a gumové přezůvky
: při odchodu z pokoje si omyje ruce mýdlem,opláchne teplou vodou a opláchne dezinfekčním
roztokem
: používají se pomůcky na jedno použití nebo individualizované pomůcky
: několikrát denně se dezinfekcí otírají kliky na dveřích,záchodové mísy,splachovací zařízení a
2krát denně se omývá a dezinfikuje podlaha
: použité prádlo se odkládá do speciálních pytlů
6) Propuštění nemocných
: nemocný se svlékne z ústavního prádla,osprchuje se a omyje si vlasy (péči o dítě převezme
sestra)
: z koupelny jde klient do převlékárny,kde se oblékne do svého prádla→ poté se už nesmí vrátit
na oddělení
: v propuštění místnosti obdrží propouštěcí zprávu a je poučen lékařem
: na odvoz čeká v čekárně
7) Psychosomatické aspekty ošetřování
: nemocným věnujeme zvýšenou pozornost
: pečlivě sledujeme jejich tělesný a duševní stav
: musíme umět nemocného vhodně zaměstnávat a tím předcházet vzniku hospitalizmu
(především u dětí)
: děti musíme zaměstnáním zaujmout → dítě má zapomenout na odloučení od rodiny
: zaměstnávání musí probíhat za dodržování podmínek izolace (dezinfekce hraček)
: dítě může používat svou hračku,ale po propuštění si ji nesmí vzít domů
8) Specifika práce sestry
: sestra dodržuje všechny zásady OBZP
: poskytuje nemocným rady ohledně zdravotně výchovné činnosti
: při nástupu do práce a odchodu z práce prochází sanitárním filtrem pro zaměstnance
: při odchodu z práce odloží pracovní oděv,osprchuje se a oblékne se v šatně do civilu
: dbá na čistotu rukou,ruce si myje vždy po styku s každým nemocným
: svačí výhradně v místnosti tomu určené
: je povinna se podrobit nařízenému očkování
: za svou práci dostává rizikové příplatky