Květen 2008

ŠICÍ MATERIÁL

30. května 2008 v 12:39 | P.B. |  Chirurgie
ŠICÍ MATERIÁL
: soubor vláken k sešívaní,šití,podvazování ran,zakládáme jím podvazy a stavíme krvácení
: šicí materiál se řídí typem a velikostí rány, její lokalizací
Rozdělujeme
1) Monofilní struktura vlákna
: homogenní vlákno bez struktury,má hladký povrch
: proniká hladce tkání
: u těchto vláken může díky jejich elasticitě dojít k rozvázaní uzlů,proto se zakládají i 4
2) Polyfilní struktura vlákna
: toto vlákno je tvořeno několika jemnými vlákny (stkané vlákno)
: dobře se s nimi manipuluje
3) Vstřebatelný šicí materiál
: patří sem catgut (kolagenní ovčí vlákna + serozy hovězích střev)
: dnes se vyrábějí i syntetická vstřebatelná vlákna
: vstřebatelná vlákna jsou často používaná v břišní chirurgii
4) Nevstřebatelný šicí materiál
: přírodní vlákna (hedvábí,len,bavlna)
: syntetická vlákna (silon,orsilon,nylon,kapron)
: kovová vlákna (nerez,ocel) → např.: sutura hrudní kosti
5) Přírodní šicí materiál
: hedvábí,len,bavlna, catgut
6) Syntetický šicí materiál
: silon,polyester
7) Anorganický šicí materiál
: kovové materiály
Vlastnosti šicího materiálu
: sterilní
: nedráždivý,zdravotně nezávadný
: pevný,dobrá manipulace
: neměl mi traumatizovat okolí
Pomůcky
: vlákna se při šití navlékají do jehel
: dnes však využíváme atraumatického šicího materiálu → je tvořen vláknem zalisovaným primo do
konce jehly
: jahelce (autofix),sterilní šicí materiál,nůžky
Staplerova technika
: metoda k šití tkání
: k šití se používají staplery (automatické svorkovníky)
: pomocí svorek provede suturu tkáně

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S PORANĚNÍM MOZKU

30. května 2008 v 12:37 | P.B. |  Chirurgie
OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S PORANĚNÍM MOZKU
1) Commotio cerebri = otřes mozku
: poranění mozku,kdy nedochází k anatomickým změnám mozkové tkáně
Příznaky
: krátkodobé bezvědomí (5-10 vteřin) ,retrográdní amnézie (ztráta paměti)
: B hlavy,nauzea,zvracení,snížená schopnost koncentrace
: závratě,únava,dezorientace
Diagnostika
: anamnéza,fyzikální vyšetření
: laboratorní vyšetření (KO,FW,krvácivost+srážlivost)
: RTG lebky,vyšetření očního pozadí,CT mozku,magnetická rezonance
: neurologické vyšetření
: mozková angiografie,lumbální punkce,EEG
Léčba
: pravidelná kontrola fyziologických fcí (TK,P,D,vědomí)
: klid na lůžku,elevace hlavy (asi 30 stupňů)ledové obklady na hlavu
: event. sedativa,analgetika
2) Contusio cerebri = zhmoždění mozku
: dochází k tomu v případě,kdy intenzita násilí má větší sílu než při otřesu
: vznikají mnohočetná kontůzní ložiska
Příznaky
: záleží na místě a rozsahu postižení
: bezvědomí,otok
: trombózy cév v postižené oblasti,hematomy
Diagnostika
: viz výše + ASTRUP
Léčba
: UPT (někdy i tracheotomie)
: protiedémová léčba → i.v Albumin,Manitol
: výživa parenterální nebo nazogastrickou sondou
: zavádí se PMK
Sledujeme
: FF,V+P
a) Bezvědomí = koma
: člověk nereaguje na slovní otázky
: při povrchním komatu reaguje na bolestivé podněty (např.:štípnutí do ruky)
: při hlubokém komatu chybí nemocnému polykací,kašlací,zornicový a rohovkový reflex
Vigilní koma
: koma při vědomí,nemocná nereaguje na slovní podněty a má zachované reflexy
: objevuje se mladších lidí
: může dojít k postupnému zlepšování → vrací se vnímání
3) Compresio cerebri - stlačení mozku
: poranění při kterém je poškozená lebka a dochází ke krvácení,následkem krvácení vniká
nitrolební hypertenze
Příznaky
: otok,neurologické příznaky
4) Mozkové krvácení
a) Epidurální krvácení
: dochází ke krvácení mezi lebkou a tvrdou plenou
: rozlišujme arteriální,žilní krvácení nebo ze žilního splavu
: vniká nitrolební hypertenze
Příznaky
: 1.fáze → lucidní interval = úprava vědomí po krátkém bezvědomí ,2. fáze → opět upadá
do bezvědomí,které se prohlubuje
: rozšířená zornice na straně krvácení (anizokorie = každá zornice jinak rozšířená),která
nereaguje na osvit
: křeče a parézy na straně opačné
: nejprve pravidelný dech → vznik edému → dech mělký,nepravidelný,bradykardie
Diagnostika
: neurologický nález,CT,MR,angiografie
Léčba
: trepanace a odsátí hematomu
: podvázaní a koagulace cévy
b) Subdurální krvácení
: krvácení mezi tvrdou plenou a pavoučnicí (arachnodea)
: zdrojem krvácení jsou žíly
: krvácení je pomalejší
: krvácení se může ozvat po týdnu či měsících
Příznaky
: postupně vniká nitrolební hypertenze
: hematom,který do sebe nasakuje likvor
: meningeální příznaky → zvracení,B hlavy,hučení v uších
Diagnostika
: CT,MR,punkce likvoru (erytrocyty,zvýšený tlak),angiografie
c) Subarachnoidální krvácení
: krvácení od pavoučnicí,vniká poraněním cév mozkové kůry
Příznaky
: B hlavy,zvracení,,vysoká TT,váznoucí šíje
Diagnostika
: CT,MR,krev v mozkomíšním moku z bederní punkce
d) Krvácení do mozku
: je součástí je zhmoždění mozkové tkáně
: mže jít o drobné krvácení nebo větší hematomy
Příznaky
: rozvíjí se edém mozku,neurologické příznaky
Ošetřovatelská péče
: nemocný při vědomí je přijat na chirurgické oddělení nebo traumatologické oddělení
: při bezvědomí je nemocný hospitalizován na JIPÚ nebo ARO
: nemocného uložíme blízko sesterny
. pacienta uložíme do mírné antitrendelenburgovy polohy (snižuje nitrolební tlak a B hlavy)
: nemocný má přísná klid a bezpečnost na lůžku
: nemocnému zajistíme dostatek spánku
: pravidelně sledujeme FF
. Hygienickou péči provádíme na lůžku
: zajistíme výživu,dostatek tekutin
: zajistíme vyprazdňování,na lůžku
: sleduje zda nemocný neupadá do bezvědomí → příznaky nitrolebního krvácení

POOPERAČNÍ KOMPLIKACE

5. května 2008 v 20:40 | P.B. |  Chirurgie
POOPERAČNÍ KOMPLIKACE
: pooperační komplikace jsou příhody,které narušují pooperační průběh a které vnikají v souvislosti
s anestezii nebo s operačním výkonem
: pooperační komplikace vnikají nejčastěji v prvních hodinách po operaci
: včasné rozpoznání komplikací je důležité pro léčbu
Faktory ovlivňující vnik komplikací
1) Operační výkon
: délka operačního výkonu,technické chyby při operaci …
2) Způsob anestezie
: např.: poruchy dýchání při otoku jako následku po intubaci
3) Stav pacienta před operací
: odolnost organismu může být celkově oslabena
: např.: dříve prodělaná choroba,oslabení imunitního systému,vyšší věk,nesprávná životospráva,
kouření,výskyt přidružených chorob
: např.: cukrovka → před operací je cukrovka kompenzována,je v rovnováze,ale jakmile je
operací tato rovnováha narušena,dojde k vyšší zátěži organismu → nemocný se stává snadno
náchylný pro působení škodlivých faktorů a ty pak způsobují pooperační komplikace
Prevence vzniku komplikací
1) Řádná předoperační příprava
: např.: dechová cvičení,zlepšení vnitřního prostředí pomocí infúzí,transfúze,bandáže DK,
důkladné vyprázdnění tlustého střeva …
2) Pooperační doba
: včasná mobilizace nemocného po operaci,péče o pacienta s umělou plicní ventilací,s drenáží,
nazogastrickou sondou,močovým katetrem …
3) Dokonale provedený chirurgický zákrok
4) Vhodná anestezie
Pooperační komplikace mohou být
1) Respirační komplikace
a) Laryngospasmus (otok a křeč hrtanu z důvodu podráždění při intubaci
Projevy
: stridor,cyanóza,neklid nemocného,otok
První pomoc
: ihned volat lékaře,záklon hlavy a otevřít ústa (trojitý manévr),eventuálně intubace,léky proti
otoku dle ordinace lékaře
b) Útlum dýchání
: způsobená dlouhodobým působením anestetik a relaxancií
Projevy
: nedostatečné povrchové dýchání,pacient je zahleněný
První pomoc
: odsátí hlenů,podání kyslíku
c)Možnost vniku bronchitidy,bronchopneumonie
: záněty průdušek,průdušnic a plic z důvodu špatného provzdušňování plic hromadícím se
sekretem
Projevy
: zvýšená TT,zrychlené dýchání,vykašlávání sputa
Pp
: ATB
Prevence
: u nemocných při vědomí → nutíme vykašlávat,dechová gymnastika,polohování nemocného
: u nemocného v bezvědomí → pravidelné odsávání bronchiálního sekretu,zvlhčování vzduchu,
polohování nemocného
d) Aspirace
: vdechnutí zvratků do průdušnice
e) Zástava dechu
2) Oběhové komplikace
a) Selhání krevního oběhu
: vniká na základě operační zátěže (nízký TK,zrychlený P,cyanóza kůže a sliznic,pooperační
krvácení)
Projevy
: pokles TK,zrychlený P,cyanóza
První pomoc
: při známkách poruchy srdeční činnosti (pokles TK pod 100 a zrychlení P nad 100 → ihned
volat lékaře
: doplnění krevního řečiště infuzemi,končetiny dát do zvýšené polohy
: při zástavě dechu a oběhu → KPR
3) Pooperační krvácení
a) Vnější krvácení
: nutná kontrola obvazu rány (zdali neprosakuje),kontrola drénu
b) Vnitřní krvácení
Projevy
: pokles RK,tachykardie,bledost,tachypnoe,např. Bolest břicha
První pomoc
: ihned voláme lékaře
4) Psychické poruchy
: objevují se hlavně u nemocných vyššího věku na podkladě aterosklerotických změn,strach před
a po operaci
Projevy
: neklid až agresivita nemocných,strach
: nemocní nejsou orientování časem,místem ani svou osobou,stávají z lůžka
: !!! tyto projevy mohou být součástí jiných onemocnění (plicní embolie,dehydratace,diabetické
koma,dechová nedostatečnost …) !!!
První pomoc
: přivolat lékaře,podání sedativ nebo hypnotik dle ordinace lékaře
5) Cévní komplikace
a) Zánět žil
: vzniká v místě poškození cévní stěny povrchních i hlubokých žil DK
Projevy
: bolest,zarudnutí,teplé místo
Prevence
: bandáže DK,včasná mobilizace nemocného,cévní gymnastika,podávání antikoagulancií
b) Plicní embolie
: vniká uvolněním trombu z periferní žíly DK,ze žil pánevních
Projevy
: náhle vniklá bolest na prsou (eventuálně spojená s vykašláváním krve)
První pomoc
: ihned volat lékaře,kardiotonika,antikoagulancia
6) Komplikace GIT
a) Pooperační zvracení
: méně častá komplikace (dnes je lepší anestezie)
:k lůžku připravit emitku s buničinou
b) Zvracení po abdominálních operacích
: projev atonie (ztráta napětí hladkých svalů) žaludku → bloudivý nerv přestává stimulovat
svalovinu žaludku → žaludek se plní tekutým obsahem,který je produkován sliznicí
Léčba
: zavedení nazogastrické sondy,infuzní terapie
c) Průjem a píštěle
: příznak onemocnění stěny střeva
d) Pooperační ileus
: funkční porucha,zástava střevní peristaltiky
Léčba
: konzervativní
7) Urologické komplikace
a) Pooperační retence moči
: moč zůstává v močovém měchýři
Terapie
: nevymočí-li se nemocný do 2 hodin → vycévkovat
b) Záněty močových cest
: vnikají u dlouhodobě ležících nemocných,u nemocného s PMK
c) Pooperační selhání ledvin
: může k němu dojít na podkladě ischemie během operace ( z hypotenze),při chronickém
onemocnění ledvin
Projevy
: nedostatečná tvorba moče (oligurie,anurie),zvýšená hladina kreatininu a urey v krvi
8) Ranné komplikace
a) Infekce v ráně
Projevy
: stupňující se bolestivost v místě operační rány,zvýšená TT,rána a její okolí je oteklé a zarudlé
Léčba
: vypuštění hnisavého obsahu z rány
b) Hematom
: vzniká u operačních rán,které jsou bez drénu
Projevy
: napětí sutury,bolestivost
Léčba
: chlazení místa
c) Dehistence operační rány
: rozpad rány → např.: vzniká u nemocných s nádorovým onemocněním,s kachexií (nízká
hladina bílkovin)
Léčba
: operační revize a nové sešití rány
9) Kožní komplikace
: u některých nemocných vnikají vlivem účinku dezinfekčního prostředku,náplasti nebo jako
následkem výtoků sekretu z drénu,popř. píštělí,kterou vytéká nitrobřišní obsah (žluč …)
Projevy
: bolestivé zčervenání,zvnik puchýřů,někdy vnik nekrozy
Prevence
: volba vhodného dezinfekčního prostředku
: účinný odvod sekretu do sběrných sáčků,kůži v okolí chráníme pastami
10) Pooperační bolest a nespavost
a) Bolest
: vzniká u každého operovaného,a to většinou po odeznění anestezie
: tlumení bolesti musí být kontinuální
Léčba
: analgetika,opiáty
b) Nespavost
: příčinou je vyšší dráždivost vláken po operaci,bolest,psychická porucha po operaci
Léčba
: podání hypnotik na noc