Prosinec 2009

Rodina z hlediska zdraví a nemoci

8. prosince 2009 v 19:38 | P.B. |  Ošetřovatelství v primární a domácí péči

 • rodina je základní sociální jednotka společnosti
 • každá rodina má své kulturní hodnoty, specifickou fci...
 • funkce rodiny jsou aktivity,které se přizpůsobují potebám členů rodiny
 • členové rodiny musí mítr splněné B-P-S potřeby
 • děti jsou vychovávány podle hierarchie hodnot rodiny
Spolupráce rodiny a komunitní sestry
 • mapování místního prostředí
 • pozorování a šetření probíhajích intervencí
 • intervence zaměřené na rodinu
 • intešrvence respektují soc.kontex rodiny
Zaměření komunitní sestry při práci s rodinou
 • dysfunkce jednoho člena rodiny ovlivní celou rodinu
 • zdraví rodiny je závislé na roli rodiny ve všech aspektech zdrsvotní péče
 • zdraví rodiny lze zlepšit dobrám životnám stylem a nižením rizika
 • pochopení funkcí jednotlivců
Charakteristika zdravé rodiny
 • dobrá komunikace, vzájemné naslouchání
 • pomoéc a podpora všech členů
 • respekt,důvěra
 • společné činnosti, hry, humor
 • vzájemné působení, ovlivňování
 • sdílení stráveného času
 • smysl pro zodpovědnost
 • tradice a rituály
 • uznání soukromí
Hodnocení zdraví rodiny
 • posuzuje se -> zdravotní stav jednotlivců, skladba rodiny, fce rodiny, dělení v rodině
 • vužívá se - > osobní data, rodokmen, zdravotní rodokmen, ekomapa,charakteristika rodiny, oklí rodiny
Model prevence péče o rodinu
 • obsahuje :
 1. odhad - biologické faktory, prostředí, životní styl...
 2. diagnoza - úroveň prevence
 3. implementace
 4. vyhodnocení
Posuzování
 • rizikové faktory které ovlivňují zdr.stav rodiny
1. biolog.faktory
 • zdraví jednoho člena rodiny je posuzováno jako číst zdraví celé rodiny
 • nemoc jednoho člena rodiny ovlivní vztahy
 • info o věku, rase
2. faktory prostředí životní styl
 • fyzikální prostředí -> domácí prostředí, velikost bytu, nepořádek... , stupeň industrializace, kriminalita, info o hustotě obyvatel, zaměstananost, doparav, školy
 • rizikový faktory -> absence požárního plánu, olupující se barva, nebezpečný materiál v dosahu dětí, velké množství zvířat, nedostatčný prostor, frekventovaná silnice v blízkosti...
 • psychologické faktory -> hodnocení verbální a neverbální komunikace, obsak komunikace, ton komunikace
 • sestra by měla zjistit tabuizovaná témata (pocity, sex, politika, náboženství..)
 • sociální prostředí - >náboženství, kultura, socioekonomický status (finanční stav, zaměstnání...)
 • životní styl ->stravování, odpočinek, spánek, tělesné aktivity, kouření , abúzus alkoholu a léků
3. zdravotnický systém
 • dostupnost, dosažitelnost a využití zdrav.služeb členů rodiny
 • info o pojištění členů rodiny

Komunitní péče

8. prosince 2009 v 18:57 | P.B. |  Ošetřovatelství v primární a domácí péči


 • komunitní péče je orientovaná na skupinu osob a celé komunity a vychází z jejich specifikých potřeb
 • členové komunity se vyzančují určitými společenskými znaky (senioří,ohrožená mládež...)
 • přvažuje holistický přístup k zajištění zdr.péče jednotlivců, rodin,m skupin a komunit
 • v ČR není ucelý systém komunitního ošetřovatelství
Charakteristika komunitní péče dle WHO
 • smysl pro zodpovědnost při poskytování potřebné zdravotní péče v komunitě
 • péče o ohrožené jedince a skupiny v komunitě
 • klient musí být partnerem při plánování a hodnocení zdr.péče
Komunitní sestra
 • sestra pro veřejné zdraví
 • školní sestra
 • sestra pro návštěvní službu
 • závodní sestra
 • obvodní sestra
 • činnost je dána vyhláškou 463/2004 Sb
 • poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovateslkou péči
 • edukuje, hodnotí stav klienta
 • koordinace práce členů týmu
 • příprava standartů v oblasti specializace
 • vede specializační vzdělávání
 • analyzuje zdr. a soc. situace klientů
 • realizuje poradenství
Komunitní péče fungující v ČR
 • drogově závislý ->terení práce, výměnné programy,nízkprahová kontakní centra,denní stacionáře, chráněné bydlení
 • péče o seniory ->denní stacionáře,kluby seniorů, centra zapůjčující kompenzační pomůcky
 • pomoc týraným dětem ->linky bezpečí
 • řešení kriminality na ulicích
Překážky v rozvoji komunitní péče v ČR
 • nejasné rozdělení kompetencí a odpovědností v konkrétní oblasti
 • nejasná podoba péče
 • chybí posuzování standartů soc. a zdr.péče
 • financování
 • informovanost - veřejnost, vzájemná mezi poskytovateli péče

Filosofie primární ošetřovatelské péče

8. prosince 2009 v 18:31 | P.B. |  Ošetřovatelství v primární a domácí péči

 • primární péče je komplexní zdravotně sociální péče poskytovaná zdravotníky na úrovni prvního kontaktu občana se zdr. systémem
 • primární péče soubor činností souvisejících s podporou zdravík, prevencí, vyšetřováním, léčením, rehabilitací a ošetřováním
 • primární péče respektuje BIO-PSYCHO-SOC potřeby
 • deklarace v Alma.Atě ->univerzální přístup ke zdravotnickým službám pomocí primární péče
 • 2009 -> PP na předním místě programu jednání o globálním zdraví
Problémy před nimiž stojí globální zdraví
 • zvyšují se náklady za zdr.péči
 • zvyšují se požadavky a očekávání klientů
 • demografické změny
 • nedostatek zdr.pracovníků
 • společenské konflikty a nepokoje
 • přírodní a civilizační katastrofy
 • endemické a pandemické nemoci
 • zvyšuje se počet chronicky nemocných
Služby poskytované primární péčí
 • služby ovlivňující zdraví, bydlení, vzdělání, životní prostředí ...
 • dg a léčba nemocí a úrazů
 • podpora zdraví a prevence nemocí a úrazů
Poskytovatelé primární péče u nás
 • praktičtí lékaři pro dospělé,děti a dorost
 • ambulantní gynekologové
 • stomatologové
 • agentury komplexní domácí péče
 • lékařská služba první pomoci
 • lékárenská pohotovostní služba
Rozvoj služeb primární péče u nás
 • domácí péče
Zásady primární péče
 1. rovnocenné a univerzálně dostupné zdr.služby (odstranění finančních a zeměpisných bariér)
 2. účast komunity na definování a realizaci zdr.služeb (plánování a rozhodování o své zdr.péči)
 3. mezioborové přístupy ke zdraví
 4. vhodné technologie
Charakter primární péče
 • prevence - předcházení výskytu nemocí
 • dostupnost - posyktnout pomoc snadno a rychle
 • účelnost
 • kvalita
 • přehlednost
 • citlivost
 • humánnost
 • ekonomičnost
Požadavky na pracovníky v primární péči
 • sledování změn a pokroku medicíny
 • sledování změn v celé soustavě zdravotnictví
 • sledování různých ukazatelů činnosti zdr.zařízení
Postavení sester v primární péči
 • zlepšení dostupnosti péče
 • zdokonalení prevence chronických onemocnění
 • zvýšení ekonomické efektivnosti
 • zlepšení výsledků zdr.péče
 • zlepšení epidemiologického dohledu
 • zlepšení podmínek pro překonání následků katastrof
 • zdokonalení technologie pro primární péči

Domácí péče

8. prosince 2009 v 18:02 | P.B. |  Ošetřovatelství v primární a domácí péči
DOMÁCÍ PÉČE
 • domácí péče je péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí
 • domácí péče je poskytovaná na základě doporučení registrovaného praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost a ošetřujícím lékařem při hospitalizace
 • propojení zdravotní a sociální péče
 • umožňuje zkrátit pobyt klienta v nemocnici
Domácí péče je zaměřená na :
 1. udržení a podpora zdraví
 2. navracení zdraví
 3. rozvoj soběstačnosti
 4. zmírnění utpení u nevyléčitelných pacientů
 5. klidné umíraní a smrt
Pozitiva domácí péče :
 1. respektuje integritu klienta
 2. podporuje psychickou pohodu klienta (domácví prostředí, přítomnost blízkých)
 3. eliminace nozokomiálních nákaz
 • klient domácí péče -> klient odkází částečně nebo úplně na odbornou pomoc druhé osoby
 • domácí péče je předepisovaná lidem kteří potřebují -> dlouhodobou/ následnou péči, doléčení
Historie domácí péče :
 • moderní koncept zahájen v roce 1859 v Liverpoolu
 • první myšlenka -> William Rathbon (spolu s Florence Nightingalovou založil první školu pro sestry
 • 1885 založení organizace sester v domácí péči (USA) - pomáhali chudým a opuštěným lidem
 • v Evropě dochází k rozvojí dom.péči na konci 19.století
 • běhěm světových válek byla zatlačena do pozadí
Variace na téma domácí péče :
 1. DP jako péče rodiny a jedince o své vlastní zdraví
 2. DP jako péče v návštěvní službě ošetřujících lékařů a sester
 3. DP jako domácí hospitalizace
 4. Domácí hospicová péče
 5. DP jako integrovaná základní sociální a zdravotní péče
 6. DP jako idea České komplexní domácí péče
Domácí péče jako idea České komplexní domácí péče
 • integrovaná forma péče poskytovaná klientům všech věkových, indikačních a dg skupin
 • péče poskytovaná 24 hod, 7 dní v týdnu
 • rozsah péče od základní péče až po výkony vysoce specializované odborné péče
 • preventivní, adaptivní a kurativní výkony
 • financování této péče -> zdravotní pojišťovna, zdroje obcí,nadací, sponzoři, platba klienta
Koncepce domácí péče :
 • princip subsidiarity (k léčbě, péči a pomoci dochází na nejbližší úrovni)
 • aktivní přístup klienta a jeho blízkých
 • jedná se o pomoc k svépomoci
Formy domácí péče :
1. Domácí hospitalizace
 • péče určená klinetům v pooperačním a poúrazovém stavu
 • vhodná pro klinty s kardiovaskulárním a neurologikým onemocněním
 • poskytovaní několik dnů až týdnů
 • rychlejší uzdravení,šetření nákladů na zdr.péči, aktivizace klienta
 • pooperační péče -> jednodení / ambulantní chirurgie
 • poúrazová péče -> u klientů u nichž je zachované vědomí a nehrozí závažné komplikace
2. Dlouhodobá domácí péče
 • pro chronicky nemocné klienty
 • obsahuje aktivity zdravotního i sociálního charakteru -> komplexní domácí péče
3. Preventivní domácí péče
 • určená pro všechny klienty, u kterých je potřeba pravidelně preventivně monitorovat zdravotní a duševní stav (měření FF, monitorace celkového stavu)
4. Domácí hospicová péče
 • péče o klienty v preterminálním a terminálním stadiu života
 • většinou pro klienty u kterých se předpokladá umrtí do 6 měsíců
 • managment bolesti, emocionální podpora pro klinta a blízké
 • zmírnit fyzické a psychické utrpení umírajícího
Správny postup předpisu pro domácí péči
 • lékař pro klienta vystaví poukaz na odbornost a uvede příslušný typ návštěvy
 • návštěvy se liší časovým rozsahem (15, 30, 45 a 60 min)
 • k typu návštěvy lékař doplní požadované výkony

Rozsah poskytované péče
 • domácí péče je poskytovaná víceoborovým týmem pracovníků
 • tým je složen ze zkušených pracovníků s dlouhodobou praxí
 • tým je koordinován dispečinkem agentury domácí péče
 • v domácí péči ma klinet stálého manažera péče
Rozsah hrazení domácí péče
 • hradí se výkony , které byli naordinované ošetřujícím lékařem